15sepia - ccopia

GABINETE Hª NATURAL

A concepción das ciencias naturais daquela, non era, por suposto, a mesma que temos hoxe en día. Tratábase básicamente dunha ciencia descritiva, preocupada por unha correcta clasificación dos exemplares dos tres reinos nos que daquela dividían a natureza (vexetal, animal e mineral). Ligados a este estudio descriptivo, os gabinetes de Historia Natural dos centros de ensino cobraron unha trascendental relevancia e importancia.
O Gabinete de Historia Natural da Fundación Fernando Blanco de Lema foi instalado no curso 1890-91, aínda que a compra de material comeza con anterioridade. Nun primeiro momento constaba de preto de 400 exemplares de animais, entre os que se incluían esqueletos dos grupos máis representativos, máis de 2000 cunchas de moluscos, uns 500 minerais, outros tantos fósiles, e case 1000 especies vexetais ordenadas en 9 herbarios. A pesares de que en Galicia outras coleccións reflicten o interese por recolectar materiais autóctonos, na de Cee, se exceptuamos os insectos, os aportes locais son mínimos e esporádicos.
A primitiva colección de animais estaba formada basicamente por exemplares europeos, na súa maioría franceses, e unha alta porcentaxe de especies exóticas. Desgraciadamente ata os nosos días só chegaron en torno a un centenar de mostras, entre as que destaca a gran proporción de esqueletos.
É especialmente lamentable a perda da colección de insectos, que abranguía máis de 2000 exemplares, case a metade dos cales eran galegos, recollidos e preparados polo eminente catedrático D. Jerónimo Macho Velado. As mostras conservadas en alcohol (arácnidos, anélidos, etc) tampouco chegaron ata os nosos días.
Hoxe en día, a pesares de estar reducida á metade, aínda chama poderosamente a atención a amplísima colección de cunchas de moluscos, non só pola cantidade de exemplares que a forman, algún deles de gran interese, senón tamén polo seu magnífico estado de conservación.
Da colección inicial de minerais e rochas quedan uns 380 exemplares, non destacando éstes especialmente pola súa calidade, o que nos fai supoñer, vendo a categoría das outras coleccións, que se perderon as mostras máis significativas.
A colección de fósiles mantense prácticamente íntegra, e das 1000 especies vexetais, que conformaban os herbarios, só se perderon 107, é decir, consérvase un 90%.
Toda esta colección completouse cun esqueleto humano e un home clástico, adquiridos, como a maioría das pezas, en París, e que se conservan perfectamente. Existían tamén modelos anatómicos, frecuentes nos gabinetes da época, así como láminas para apoiar a explicación da asignatura.