capela

A CAPELA

Entre a colección artística da Fundación Fernando Blanco de Lema merece especial mención a Capela do Colexio. O 19 de Agosto do 1887, case un ano despóis da inauguración da actividade docente, abríase ao culto a Capela do Colexio. A educación do alumno, segundo o criterio da relixión católica, estivo presente dende o primeiro momento no réxime de ensino do centro (os propios regulamentos recollían a figura dun director espiritual, que tería a misión de celebrar a misa na Capela e asegurar a correcta formación doutrinal dos nenos e nenas, colaborando no posible co cura párroco da vila de Cee).
O altar, de mármore branco, está presidido por unha figura de Fernando III O Santo, e complétase cun Sagrario e dúas pequenas figuras que portan os nomes de Xesús e María. A imaxe do titular da Capela rodeouse orixinalmente cunha Gloria executada por Luís Muriel y López, pintor madrileño discípulo de Carlos de Haes, e especialista en escenografías teatrais. Lamentablemente, tanto a Gloria coma os frescos da bóveda realizados polo artista compostelán Eugenio Villar, perdéronse. En mármore branco tamén se realizou o mausoleo destinado a albergar os restos de Fernando Blanco de Lema. Merece destacarse asimesmo, entre as pezas destinadas ao ornato da Capela, a completa colección de ourivería relixiosa procedente da fábrica madrileña de Meneses.